KONTAKTY

Uhlí Morava s.r.o.
sídlo: Opavská 94, Oldřišov
pobočka: Nádražní 202, Velké Hoštice
tel: +420 775007200
info(a)uhli-opava.cz
areál Angelika cca 300m vlevo před Chlebičovem
ve směru od V. Hoštic

NOVINKY

arr3Uhlí a voda - doporučujeme přečístProdukce bílinského nízkosirnatého uhlí vykazuje dlouhodobě průměrné hodnoty obsahu veškeré vody v... arr3

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 460 Kč
skladem
naše cena 475 Kč
skladem
naše cena 490 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 485 Kč
skladem

Dluhopisy
Dluhopisy

Základní parametry emise

 Společnost Uhlí Morava s.r.o. působí na trhu v oblasti maloobchodu s uhlím jíž šestým rokem. Od svého založení 4x navýšila svůj obrat oproti prvnímu roku a v posledních letech dosahovala obratu přes 50 milionů korun. Ročně tak společnost prodá přes 11 000 tun v maloobchodním prodeji. Každoročně tak dodává uhlí více než 8 000 zákazníkům.

Nyní chce své služby rozšířit o speciální vozidla a diký uzavřeným smlouvám s odběrateli se rozhodla vystavit dluhopisy. Společnost má smluvně podloženou práci pro techniku, jejiž nákup bude financován z prodaných dluhopisů do konce roku 2020 se společnostmi jako je Advanced World Transport a.s., je výhradní logistický partner u společnosti OKD nebo se společností Tondau, která je hlavní stavitelem na Opavském a Krnovském obchvatu a zametací služby pro společnost STRABAG a.s.

Společnost ručí investorům veškerým svým majetkem, kterým jsou 4 nakladače a 5 nákladních vozidel ( 2x man, 1x mercedes, 2x Iveco) a hodnota skladových zasob se pohybuje průběžně kolem 2mil Kč (při inventuře ke dni 31.12.2018 byla celková hodnota skladů 2 631 882,- Kč).

 
 
 
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU 50 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE 50 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE Až 5 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK
9,00% p.a.
VÝPLATA ÚROKU měsíčně
DATUM SPLATNOSTI 30.4.2021
MOŽNOST PŘEDČASNÉHO ODKUPU Povolena – omezena
STAV EMISE Úpis zahájen 1.5.2019
 • SMLUVNĚ PODLOŽENÁ PRÁCE PRO ZAKOUPENÉ STROJE

  Se společnostmi jako je Advanced World Transport a.s., OKD, Tondau, STRABAG a.s, Skanska, Viafrez a Eurovia.

  • Smluvně je potvrzena práce pro dvě nákladní vozidla 8×4 a dvě zametací vozidla
  • výdělek jednoho vozidla měsíčně je cca 176 000 Kč
  • po odečtení nákladů jeodhadovaný měsíční zisk z jednoho vozidla je cca 80.000Kč
   
 • DOKUMENTY A SMLOUVY

  Dokumenty a smlouvy o potvrzení práce

  • Advanced World Transport a.s.
  • STRABAG a.s. 
  • TONDAU s.r.o. 
    

  Pro objednání nebo více informací volejte na 739030072 nebo pište na dluhopisy@uhli-morava.cz

  1. zametací vozidlo jsme zakoupili v německu 24. 4. za cenu 27.500 Euro

  2. zametací vozidlo bylo zakoupeno v německu 13. 6. za cenu 25.000 Euro

  3. Nákladní vozidlo Daf jsme zakoupili na slovensku 28. 6. za cenu 25.080 Euro

  4. Nákladní vozidlo Iveco Trucker 410 12. 8. za cenu 968.000Kč

  5. Nákladní vozidlo Iveco Trucker 440 16. 8. za cenu 605.000Kč

    

  emisní podmínky:

  Emisní podmínky dluhopisů společnosti Uhlí Morava s.r.o. „Technika 2021“

  1 Základní charakteristika dluhopisů
  1.1 Emitent: Emitentem dluhopisů je společnost Uhlí Morava s.r.o., se sídlem Opavská 94, 747 33 Oldřišov, IČO: 02457571, DIČ: CZ02457571.
  vedená u Krajského soudu v Ostravě pos sp.zn. C 69027
  1.2 Název dluhopisů: Název vydávaných dluhopisů je „Technika 2021”. Emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném
  trhu nebo mnohostranném obchodním systému.
  1.3 Druh dluhopisů: Vydávané dluhopisy jsou podnikovými dluhopisy, nikoliv dluhopisy zvláštního druhu.
  1.4 Podoba a forma dluhopisů: Dluhopisy mají listinou podobu, ve formě na řad, jsou vydávány jako individuální či hromadné dluhopisy v počtu 100 (sto) kusů
  ve jmenovité hodnotě 50 000,-Kč.
  1.5 Číselné označení dluhopisů: Jednotlivé dluhopisy budou označeny pořadovými Čísly 1 (jedna) až 100 (sto).
  1.6 Jmenovitá hodnota dluhopisů: Každý z dluhopisů má jmenovitou hodnotu 50 000,-Kč (padesát tisíc korun českých) jako dlužnou částku. Předpokládaná
  hodnota celé emise dluhopisů je 5 000 000,-Kč (pět milionů korun českých). Dluhopisy mohou být emitentem vydány v menším
  objemu v souladu s ustanovením S 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
  1.7 Emisní kurz dluhopisů: Emisní kurz dluhopisů k datu emise je roven nominální hodnotě dluhopisu, tedy 50 000,-Kč (padesát tisíc korun českých).
  1.8 Úrokový výnos dluhopisů: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 9,00% ročně.
  1.9 Rating emitenta: Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating) nebylo provedeno.
  2 Emise dluhopisů
  2.1 Datum emise: Datum emise je 1.5.2019. Dluhopisy mohou být vydány jednorázově k datu emise nebo kdykoli v průběhu emisní lhůty, která
  skončí 30.6.2020. Emitent má právo prodloužit upisovací období.
  2.2 Výnos dluhopisu: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 9,00% ročně.

  2.3 Upisování dluhopisů: Dluhopisy budou nabízeny formou veřejné nabídky a emitent proto nevydává a neuveřejňuje prospekt cenných papírů dle
  zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná nabídka je uskutečněna na
  základě zákonné výjimky. Lhůta pro upisování dluhopisů začíná 1.5.2019 a končí 30.6.2020.
  K úpisu dluhopisů dochází na základě smlouvy o úpisu dluhopisu. Místem předání dluhopisů je sídlo emitenta, přičemž lhůta
  pro předání je stanovena maximálně na 14 (čtrnáct) pracovních dnů po úhradě emisního kurzu. Na žádost vlastníka může být,
  po úhradě částky emisního kurzu na bankovní účet emitenta, zaslán vyplněný dluhopis ve shora uvedené lhůtě vlastníkovi
  prostřednictvím doporučené zásilky České pošty, nebo kurýrní službou. Zabezpečení vydání, splacení a vyplacení výnosu
  dluhopisu zajišťuje emitent samostatně nebo prostřednictvím pověřené osoby. Nebezpečí škody přechází na upisovatele
  převzetím dluhopisu.
  2.4 Splacení emisního kurzu: Emisní kurz bude splacen ve lhůtě 7 pracovních dnů od data úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet emitenta
  č. 264244291/0300 vedeného u Československá obchodní banka a.s..
  3 Výnos dluhopisů
  3.1 Výnos dluhopisů: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou výši 9,00% p.a. Úroková sazba je fixní pro celé emisní období. Úročení
  dluhopisu nastává ode dne, následujícím po dni splacení emisního kurzu, nejdříve však ke dni emise dluhopisu.
  Úrokové výnosy jsou vypláceny měsíčně, k poslednímu dni každého kalendářního měsíce až do data splatnosti dluhopisu.
  Výpočet poměrné části úrokového výnosu probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech, přičemž v
  případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní z měsíce o 30-ti dnech (dle konvence pro výpočet
  úroku BCK–standard 30E/360).
  Emitent vylučuje možnost oddělit právo na vyplacení výnosu dluhopisu od dluhopisu ve smyslu ustanovení S 18 zákona č.
  190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
  Nárok na úrokový výnos dluhopisu zaniká dnem splatnosti nebo dnem předčasné splatnosti.
  3.2 Způsob a místo výplaty výnosu dluhopisů: Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu je poslední den příslušného měsíce. Úrokový výnos obdrží vždy taková osoba,
  která je vlastníkem dluhopisu posledního dne v každém měsíci v roce definovaném v článku 3.1. až do data splatnosti
  dluhopisu.
  Výplata výnosu z dluhopisů bude splacena bezhotovostním převodem na účet vlastníka dluhopisu. Vlastník dluhopisu je
  povinen písemně sdělit emitentovi při předložení dluhopisu svůj bankovní účet a případné změny účtu písemně oznámit
  emitentovi nejpozději do 3 dnů od provedení této změny. Výnos z dluhopisů je splatný do 5 dnů od rozhodného dne. V případě,
  že poslední den splatnosti výnosu dluhopisů připadne na den, který není pracovní den, je dnem výplaty následující pracovní
  den.
  Výplatou se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu emitenta.

  4 Zdanění výnosu dluhopisů
  4.1 Výnos dluhopisů: Podle právních předpisů České republiky splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z dluhopisů budou prováděny
  bez srážky daní případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatky budou vyžadovány příslušnými
  právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována
  příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude emitent povinen hradit vlastníkům
  dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků. Relevantním předpisem je v tomto smyslu zákon
  č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
  Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení těchto emisních podmínek bude z úrokových příjmů plynoucích z Dluhopisu
  fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně fyzické osoby, která není Českým daňovým
  rezidentem), vybírána česká daň srážkou u zdroje, sazba takovéto daně je 15 %.
  Podle právní úpravy účinné ke dni těchto emisních podmínek platí, že v případě, že úrok plyne právnické osobě, která je českým
  daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), je úrokový
  příjem součástí jejího obecného základu daně podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů právnických osob.
  V případě úrokových příjmů realizovaných českým daňovým nerezidentem je nutné přihlédnout ke smlouvě o zamezení dvojího
  zdanění, je-li sjednána.
  5 Splacení dluhopisů
  5.1 Datum splatnosti dluhopisů: Jmenovitá hodnota dluhopisu jako dlužná částka bude splacena k datu splatnosti dluhopisu, jímž je 30.4.2021
  5.2 Předčasné splacení dluhopisů: Emitent má právo podle své úvahy zcela nebo zčásti, popřípadě i po částech, splatit všechny dosud nesplacené dluhopisy, spolu
  s poměrným úrokovým výnosem k takovým dluhopisům narostlým, a to ke kterémukoliv datu. Emitent toto rozhodnutí oznámí
  vlastníkům dluhopisů nejpozději 15 dní před datem předčasného splacení. Pro splacení dluhopisů pak platí čl. 5.3. těchto
  emisních podmínek.
  Vlastník dluhopisu nemá právo žádat splacení dluhopisu před datem splatnosti uvedeným v čl. 5.1. těchto emisních podmínek.
  5.3 Způsob a místo splacení dluhopisů: Emitent tímto prohlašuje, že dluží každému vlastníku dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu a příslušný, dosud nevyplacený,
  narostlý výnos. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě ke dni 30.4.2021. Tímto dnem končí úročení dluhopisů.
  Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je vlastníkem dluhopisu
  dne 30.4.2021. Připadne-li den splátky jistiny na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující
  pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
  Výplata jmenovité hodnoty dluhopisu bude splacena bezhotovostním převodem na účet vlastníka dluhopisu. Vlastník
  dluhopisu je povinen písemně sdělit emitentovi při předložení dluhopisu svůj bankovní účet a případné změny účtu písemně
  oznámit emitentovi nejpozději do 3 dnů od provedení této změny. V případě, že den výplaty připadne na den, který není
  pracovní den, je dnem výplaty následující pracovní den, bez nároku za výnos za toto odsunutí platby.
  Výplatou se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu emitenta.
  5.4 Měna splacení dluhopisů: Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu dluhopisů výlučně v českých korunách, případně
  jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila.

  5.5 Právo emitenta nakupovat dluhopisy: Emitent může kdykoli dluhopisy odkupovat na trhu za jakoukoli cenu. Dluhopisy odkoupené emitentem nezanikají, pokud
  emitent nerozhodne jinak. Nerozhodne-li emitent o zániku jím odkoupených dluhopisů, může tyto dluhopisy zcizit podle
  vlastního uvážení.

  6 Identifikace osob, které se podílí na zabezpečení vydání dluhopisů, splácení
  dluhopisů a na vyplacení výnosu dluhopisů, s uvedením způsobu jejich účasti
  na těchto činnostech
  6.1 Prohlášení emitenta: Emitent tímto prohlašuje, že veškeré činnosti spojené s vydáním dluhopisů, splacením dluhopisů a s vyplacením výnosu z
  dluhopisů zabezpečuje samotný emitent.

  7 Schůze vlastníků dluhopisů
  7.1 Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů: Emitent oznámí konání schůze vlastníků ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, uveřejněním oznámení způsobem
  dle čl. VIII těchto emisních podmínek.
  Jiný svolavatel oznámí konání schůze vlastníků oznámením zveřejněným v deníku Hospodářské noviny, dojde-li k zániku deníku
  Hospodářské noviny, bude oznámení zveřejněno v deníku MF DNES. Jiný svolavatel je současně povinen doručit emitentovi
  nejpozději 30 dnů přede dnem konání schůze vlastníků oznámení o konání této schůze s výzvou, aby toto oznámení zveřejnil
  způsobem dle čl. VIII těchto emisních podmínek.
  7.2 Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů: Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků je den konání schůze vlastníků dluhopisů.

  8 Způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o dluhopisech
  8.1 Způsob uveřejňování: Informace a údaje o dluhopisech budou zpřístupňovány a uveřejňovány na webové stránce emitenta, ke dni vydání těchto
  podmínek na webové adrese www.uhli-opava.cz, nestanoví-li právní předpis jiný způsob uveřejnění a zpřístupnění.
  8.2 Emisní podmínky: Tyto emisní podmínky jsou v tištěné formě zpřístupněny v sídle emitenta a na webových stránkách emitenta na adrese
  www.uhli-opava.cz .

  9 Závěrečná ustanovení
  9.1 Závazek emitenta: Emitent se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich
  vlastníkům podle těchto emisních podmínek.
  Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky společností Uhlí Morava s.r.o., které jsou na stejné úrovni
  se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky této společnosti.

  9.2 Překlad emisních podmínek: Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních
  podmínek, bude rozhodující verze česká.
  9.3 Promlčení: Veškerá práva spojená s dluhopisy se ve smyslu ustanovení S 42 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších
  předpisů, promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.
  9.4 Rozhodné právo a rozhodčí doložka: Právní vztahy z dluhopisů se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění
  pozdějších předpisů. Všechny spory o právech a povinnostech spojených s Dluhopisem budou rozhodovány s konečnou
  platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi
  rozhodci.

  V Praze, 1.5.2019
  Uhlí Morava s.r.o.